Reglamento Participación Ciudadana

En esta sección tratamos de acercaros el Reglamento de Participación Ciudadana del Concello de Narón; aprobado en el pleno ordinario del 26 de Febrero del 2009; sin estar todavía publicado en Boletín.

Pincha Aquí para Descargarlo

«REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE NARÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto do Regulamento

Artigo 2. Principios básicos

Artigo 3. Dereitos

Artigo 4. Deberes

Artigo 5. Ámbito de aplicación

TÍTULO I. O DEREITO Á INFORMACIÓN

CAPÍTULO I. O dereito á información individual

Artigo 6. Dereito á información

Artigo 7. Difusión das actuacións municipais

Artigo 8. Información de interese público

Artigo 9. Información escrita

Artigo 10. Acceso aos arquivos e rexistros municipais

CAPÍTULO II. O servizo de atención á cidadanía

Artigo 11

CAPÍTULO III. Os medios de comunicación municipais

Artigo 12. Medios de comunicación municipais

Artigo 13. Boletín Informativo Municipal

Artigo 14.-Páxina web

CAPÍTULO IV. Os estudos de opinión

Artigo 15. Sondaxes e estudos de opinión

Artigo 16. Enquisas de calidade

Artigo 17. Difusión das sondaxes

Artigo 18. Difusión das enquisas de calidade

TÍTULO II. O DEREITO Á PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I. O  dereito de petición

Artigo 19. Definición

Artigo 20. Dereito de petición colectivo

Artigo 21. Contido da petición

Artigo 22. Falta de competencia do destinatario da petición

CAPÍTULO II. A consulta popular

Artigos 23 e 24

CAPÍTULO III. A iniciativa popular

Artigos do 25 ao 28

CAPÍTULO IV. A audiencia pública

Artigos do 29 ao 32

CAPÍTULO V. O dereito de intervención nos plenos municipales

Artigos do 33 ao 34

CAPÍTULO VI. O dereito de intervención nos consellos

Artigo 35

CAPÍTULO VII. O dereito de presentar queixas, reclamacións e suxestións

Artigo 36

TÍTULO III. AS ENTIDADES CIDADÁS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I. Rexistro municipal de entidades cidadás

Artigo 37. Obxectivos e fins do rexistro

Artigo 38. Tipos de entidades que poden inscribirse

Artigo 39. Documentación a presentar

Artigo 40. Resolución da inscripción

Artigo 41. Actualización e modificación de datos

Artigo 42 .Publicidade dos datos

Artigo 43. Certificación dos datos do rexistro

CAPÍTULO II.-A vontade municipal de fomentar e apoiar o asociacionismo e o voluntariado

Artigo 44

CAPÍTULO III. A participación das entidades nos órganos municipais

Artigo 45

TÍTULO IV. OS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Características dos órganos de participación cidadá

Artigo 46

CAPÍTULO I. Os Consellos Sectorias

Artigo 47. Definición

Artigo 48. Finalidade

Artigo 49. Constitución

Artigo 50. Composición

Artigo 51. Funcións e competencias

Artigo 52. Normas xerais de funcionamento

Artigo 53. Regulamento interno de funcionamento

CAPÍTULO II. Os Consellos Territorias

Artigo 54. Definición

Artigo 55. Finalidade

Artigo 56. Constitución

Artigo 57. Composición

Artigo 58. Funcións e competencias

Artigo 59. Normas xerais de funcionamento

Artigo 60. Regulamento interno de funcionamento

CAPÍTULO III. O Consello de Participación Cidadá

Artigo 61. Definición

Artigo 62. Finalidade

Artigo 63. Constitución

Artigo 64. Composición

Artigo 65. Funcións e competencias

Artigo 66. Normas xerais de funcionamento

Artigo 67. Regulamento interno de funcionamento

Artigo 68. Funcións da Concellaría de participación cidadá

Artigo 69. Cláusula de revisión

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

Pincha Aquí para Descargarlo

 

Comments are closed.